Scroll Top
Bankacılar Sokak No 10 Yenimahalle Ankara, TR
FASTool Proje
Sonuçlar & Çıktılar

AVRUPA KOMİSYONU, ERASMUS+ PROGRAMI, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından fon sağlanan ve İngilizce kısaltması, FASTool olarak ifade edilen proje, tüm sonuç ve çıktılara buradan erişebilirsiniz.

FASTool projesi, AB Çiftlik Danışma Sistemindeki (FAS) çiftlik danışmanlarının sürekli eğitim ihtiyaçlarını ele almaktadır. “FAS” , AB’deki çiftçilere danışmanlık hizmetleri düzenlemek ve sunmak için oluşturulan organizasyon ve araçları kapsayan tamamlayıcı bir terimdir.

FASTool projesi, çiftlik danışmanlığı hizmetleriyle ilgili olarak “uyumsuzlukları sistematik olarak ortadan kaldırmak ve beceri boşluklarını kapatmak için” Karma bir Eğitim Programı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Karma Eğitim yaklaşımı, yüz yüze uygulamalı eğitimi ve uzaktan eğitimi tek bir konseptte birleştirir. 

AB mevzuatına göre çalışanlara yönelik eğitim sistemlerinin düzenlenmesi ve tarım danışmanlarının uygun niteliklerinin sağlanması Üye Devletlerin görevidir. FASTool’da dikkate alınacak Uzman Tarım Danışmanlarının Yetkinlik Profili (6.EQF seviyesi) , sahada arzu edilen yetkinliklere ilişkin Çiftlik Danışma Sistemleri için de referans olurken, bu profil yükseköğretimin yapılandırılmasına yönelik öğrenme hedefleri oluşturmaktadır.

Projede geliştirilecek karma eğitim programı, ilgili bireylerin kariyerlerini ilerletmek için kullanılacaktır. Geliştirilecek program ile mevcut danışmanlar kariyerleriyle ilgili zayıf noktalarını, eğitim ihtiyaçlarını ve kişisel gelişim yollarını kısmen belirleyebileceklerdir. Böylece danışmanların kendileri profesyonel bir yol belirleyebilecek ve izleyebileceklerdir. Bu bağlamda;

Projenin 4 önemli çıktısı bulunmaktadır.

I. Mesleki profilin belirlenmesi,

II. Mesleki profildeki yeterlilikleri sağlayan eğitim müfredatın geliştirilmesi,

III. Eğitim programı yönergesinin hazırlanması (müfredata uygun rehber),

IV. Çiftlik danışma otoritelerine insan kaynakları için tavsiyelerde bulunmak üzere politika belgesi hazırlanması.

Toplantı Tarihleri: 22-23 Kasım 2022

Toplantı Yeri: Occidental Hotel Ankara, Barbaros Mh. Guniz Sk. 42/2, Çankaya.

BÖLÜM I

Toplantı, gündem maddeleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu resepsiyonunda gerçekleşen buluşma ile başladı.

TOB-EYDB‘nin çalışmalarını içeren sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Konuşmalar proje ortaklarıyla başladı. Sırasıyla; Agroinstitut Nitra Statny Podnik adına Mr. Peter Vnucko, ardından Hochschule Für Agrar und Umweltpadagogik adına Ms. Irene Treitner, Universidad Politechnica de Madrid adına Ms. Maddalena Bettoni ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Prof. Dr. Kürşat Demiryürek konuşmasını yaptı. En son konuşma Türkiye adına TOB-EYDB Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu tarafından yapıldı. Konuşmalarda birlikte yürütülecek projeye ilişkin ülkelerdeki danışmanlık faaliyetlerinden, uzman tarım danışmalar için oluşturulacak karma eğitim programı ve mesleki yeterlilik profili ayrıca işbirliğinin öneminden bahsedildi.

Projenin koordinatörü ve ev sahibi kurum olarak TOB-EYDB adına Nurettin Açıkgöz tarafından yapılan sunumda 2006 yılından bu yana yürütülen Tarımsal Danışmanlık sistemine ilişkin Yönetmelik kapsamında; hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili ilke ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, eğitim, sertifikalandırma, yetkilendirme, görev ve sorumlulukları tanımlama, izleme değerlendirme, denetim ve çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslardan bahsedildi.

Açılış sonrası oturumda proje ortaklarından olan Uluslararası Eğitim Merkezi (UTEM) den Bülent Sezer projenin gerekçesi, çerçeve program bilgisi, objektifleri, beklenen çıktı ve faydalar, hedef grubu ve iş planı hakkında katılımcılara bir sunum yaparak bilgilendirdi. Sezer’in sunumunun gündemini proje bileşenleri olan Ulusötesi Proje Toplantıları, Fikri Çıktılar, Proje Yönetimi (Kalite Yönetimi, Risk Yönetimi ve Finans) ve Yaygınlaştırma oluşturdu. Toplantının bu bölümü, katılımcıların ek yorum ve sorularıyla sona erdi.

BÖLÜM II

Gelişen Tarımsal Bilgi ve Danışmanlık Sistemlerine Bakış (11:30-12:40)

Bu bölümde Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Değişen Paradigmalar: Ülkeye Özgü Dönüştürücü Modeller ele alındı. Bu bölümün moderatörlüğünü On Dokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşat Demiryürek üstendi.

  • FAO İnovasyon Biriminden Nevena Alexandrova-Stefanova; Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Değişen Paradigmalar: Ülkeye Özgü Dönüştürücü Modellerini,
  • José María Diaz Puente Universida de P. Madrid; Kırsal İnovasyon ve Kırsal Danışmanlığın Rolünü,
  • João Luis Barroso- Comissão Vitivinicola Regional Alentejana- Alentejo (Portekiz) Danışmanlık Örneği, Bir Danışmandan Geri Bildirim konularında sunum ve konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Bölümün sonunda tartışmanın değerlendirilmesi ve soru-cevap kısmı Prof. Dr. Demiryürek tarafından yapılarak gündemin bu bölümü tamamlanmış oldu.

BÖLÜM III

Fikri Çıktılar, Zaman Çizelgesi, Görev Dağılımı, Diğer Yönetimsel Konular

Çalıştay I.

Fikri Çıktı 1 ve 2 ile ilgili görüşmeler

Toplantının ilk interaktif çalıştay bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve UTEM moderasyonunda gerçekleşti. Projenin 4 ciddi sonucunun olduğu;  ilkinin danışmanlık profilinin çizilmesi, ikincisi bu profildeki yeterlilikleri sağlayan müfredatın geliştirilmesi, üçüncüsü Müfredat için rehber oluşturulması ve son olarak çiftlik danışma otoritelerine insan kaynakları için tavsiyelerde bulunmak üzere politika belgesi hazırlanması olduğu ifade edildi. Projede Delphi metodu kullanılacağı belirtilerek metot açıklandı: Dalgalar halinde uygulanan metotta, hedef kitle üzerinde ilk dalgada sektör temsilcilerinin görüşü alınıyor. Sonra tekrar düşünceleri soruluyor ve başkalarının ne düşündüğü de onlara gösterilmiş oluyor. Uzlaşma oranı en yüksek hale gelene kadar dalgalar uygulanıyor şeklinde ifade edildi. Danışmanların profillerini belirlemede TOB- EYDB nin 2006 yılından bu yana yürüttüğü danışmanlık çalışmaları kapsamında ellerindeki kayıtlı verilerden faydalanarak tam sayıya ulaşılacağı görüşü Ondokuz Mayıs Üniversitesinden geldi. Karma eğitim modülünün tasarlanması konusunda ortaklardan yürüttükleri çalışmalar ışığında görüşleri istendi. Slovakya hizmet içi eğitimler yürütüyor olması sebebiyle Slovakya’nın yöntemlerinin amaca yönelik olabileceği düşünülerek ellerindeki hâlihazırda tarımsal danışmanlara yönelik bir yetkinlik programı var mı bir knowledge varsa paylaşılması istendi. UTEM eğitim programı sadece TR için geliştirilmiş bir program olmayıp AB de de kullanılacağı için daha önceden geliştirilen bir meslek profili varsa onu incelemek ve Avrupa’daki ortak referanslara bakarak Türkiye’de ve üç ülkede bunu uygulamak istiyoruz dendi. Agroinstitut Nitra Slovakya’da resmi sertifika kurumu olarak rol aldığından bu süreç hakkında kendilerinden bilgi talep edildi.

İki tur kurs var danışmanlar için;

1-Giriş kursu Tarıma ait bir özel backgrounda sahip kişiler buna katılıyor uzmanlaşıp danışman oluyorlar.

2-Daha önce buna katılanlar için başka bir kurs var, güncelleme gibi. Her iki yılda bir bilgilerini tazeleme eğitimine katılıyorlar. 4 gün sürüyor toplamda 32 saat. Doğrudan ödeme, uyumla alakalı kırsal gelişme ile alakalı genel olarak danışmanlık sistemi ve yine bilgi ve iletişim teknolojileri ile alakalı danışmanları ilgili konular iletişim etiği gibi özle konular da var. Yönetim ve pazarlama için danışmanlık eğitimleri bunlar temel eğitim programına dâhil edilmiş olan eğitim konuları. Bu temel eğitimde çok derin ele alınıyor tabi. Çok genel konular sağlanıyor 4 günlük eğitimde. Derinlemesine ele alınırsa belki 6 ay sürer. Bu kursa katılan kişiler zaten halihazırda bir temel bir background bilgisine sahiptir diye düşünülüyor. Sadece geliştiriyorlar. İleri araştırma yapacak kaynakları da sağlanıyor. Destek istiyorlarsa, resmi sertifikalı olmak istiyorlarsa bu kurslara katılmak zorundalar.

Avusturya’da 2 yıllık eğitim programını geliştirirken 15 yıl önce birçok araştırma yapılmıştı ve federal tarım odasıyla birlikte çalışıldı. Önce ihtiyaçları neler ona bakıldı. Avusturya’daki nerdeyse tüm danışmanlar ziraat odasından geliyorlar. Önceden ücretsiz danışmanlık veriliyorken, artık değişti. Artık ücretin bir kısmını çiftçi ödemek durumunda o da onlara daha fazla yetkinlik verdi. Toplantı yapma konusunda karar verme konusunda yetkinlik verdi.

Çalıştay II

Fikri Çıktı 3 ve 4 ile ilgili görüşmeler

UTEM’in sorumluluğundaki müfredat üzerine konuşuldu. UTEM’den Bülent Sezer eğitim müfredatının yetkinlik alanlarına göre tasarlanacağını belirtti. Projenin yabancı ortakları ortak tarım politikasının 2023-27 objektiflerinin somut yapısının oldukça yararlı olduğuna ve yol gösterdiğine değinildi.

Yetkinlik alanlarının 10 objektif gösterge altında kategorize edilmesinin düşünülebileceğini ifade edildi. Uluslararası ortaklardan konu hakkında görüşler alındı. Ayrıca eğitim müfredatı planlamadan önce bir survey çalışmasının da yapılacağı UTEM tarafından belirtildi. Kaliteli bir danışmandan beklentiler, eğitim ihtiyaçları vb. konular belirlenerek Google form altyapısının kullanılabileceği değerlendirildi.

Toplantının son bölümünde olası riskler ile finans ve kalite yönetimi gibi idari konular ele alındı. Ortaklaşa görüşülen ve üzerinde anlaşmaya varılan hususlar yazılı hale getirildi. Projenin 2.Ulusötesi toplantısının “yüz yüze” olacak  şekilde 26-27 Nisan 2023 tarihinde  Avusturya / Viyana’da yapılması karara bağlandı.

Toplantının ikinci gününde;

Kurum Gezisi 1-Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı: Toplantının ikinci günü saha ziyaretlerine ayrıldı. Bu günün ilk ziyareti, Ziyaret, karşılıklı diyaloglarla sona erdi. Konuklar, danışmanlara/Bakanlığın hedef kitlesine sağlanan eğitim araçları ve içerikler, bu medyaların tasarım/üretim süreçleriyle ilgili bilgilendirildi. Konuklara, Bakanlığın çalışmalarından örnekler takdim edildi.

Kurum  Gezisi 2- Uluslararası Eğitim Merkezi (UTEM)

Bu günün ikinci ziyaretinde, Türkiye’de Danışmanların sertifika kayıtlarını tutan ve gerektiğinde hizmet öncesi eğitim sağlayan Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. Burada kendilerine hizmet içi ve talep odaklı eğitimler konusunda brifing verilerek, Merkezin fiziki altyapısı konusunda bilgi aktarıldı.

“AB Çiftlik Danışma Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Geliştirilmesi”

FASTool

“AÇILIŞ TOPLANTISI GÜNDEMİ”

22-23 Kasım, 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi (EYDB) tarafından düzenleniyor

Occidental Otel Ankara, Barbaros Mh. Guniz Sk. 42/2, Çankaya.

22 KASIM, 2022

Saat

(İstanbul)

Konu

Konuşmacı/Sorumlu/

Moderatör

9:30-11:20I.                    Karşılama  & Giriş Oturumu 
9:30-10:00Resepsiyon ve KayıtEYDB
10:00-10:40

Açılış Konuşmaları (Her konuşmacı için en fazla 5 dakika)

-Agroinstitut Nitra Statny Podnik

-Hochschule Für Agrar und Umweltpadagogik

-Universidad Politechnica de Madrid

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

-Uluslararası Tarımsal Eğitim Merk. Müdürlüğü

-Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

– Bakan Yardımcısı (Katılım sağlarsa)

Mr. Peter Vnucko

Ms. Irene Treitner or Ms. Gertrude Plank

Ms. Maddalena Bettoni

Prof. Dr.Kürşat Demiryürek

Hakan Birben

Nimet Kaleli

Ebubekir Gizligider

10:40-11:00Ev Sahibi Kurumun Sunumu: Tarımsal Danışmanlıkla İlgili Çalışmaların KapsamıKayhan İnan
11:00-11:20FASTool Projesi TanıtımıBülent Sezer
11:20-11:40Kahve Arası 
11:40-12:30II.                  İlgili Akademik Yansımalar 
11:40-12:00Gelişen Tarım Danışmanlığı ve Yayım Hizmetleri – Küresel Tarım ve Kırsal Gündem

Prof. Kürşat Demiryürek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

12:00-12:30Kırsal İnovasyon ve Kırsal Danışmanlığın Rolü

Prof. José María Puente

Universidade P. Madrid

12:30-13:30Öğle Yemeği 

 

Toplantı Tarihleri: 26-27 Nisan 2023

Toplantı Yeri: University College  for  Agrarian  and  Environmental  Pedagogy (UCAEP), Angermayergasse 1, Viyana 

Toplantı gündem maddeleri doğrultusunda toplantıya ev sahipliği yapan UCAEP, Slovakya Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDB), Uluslararası Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU), Madrid Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri, proje uzman ekiplerinin buluşması ile başladı.

Hazırlanan gündeme uygun olarak karşılama ve tanıtım sonrasında, ilk olarak University College  for  Agrarian  and  Environmental  Pedagogy’nin Rektörü Prof. Thomas Haase hoş geldin konuşması yaptı ardından Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu proje ve Viyana’daki toplantıda gerçekleştirilecek çalışmaların sağlayacağı yararlar üzerine bir konuşma gerçekleştirildi.

Dr Hager tarafından University College for Agrarian  and  Environmental  Pedagogy’nin kısa tanıtımı, yürütülen faaliyetler ve tarım danışmanlarının eğitimine yönelik önerileri sunuldu.

UTEM’den Bülent Sezer projede gelinen noktayı değerlendirdi. Sunumunda katılımcılara projenin amacını, hedeflerini ve planlanan proje ürünlerinin karakteristik yapısını hatırlattı. Sezer, projede bugüne kadar yürütülen çalışmaları tamamlanan bölümler ve bundan sonra yapılacakları somut olarak ortaya koydu. Bu noktada işbölümü ve görev takvimi kalan süre doğrultusunda revize edildi. Toplantının bu bölümü, katılımcıların ek yorum ve sorularıyla sona erdi.

Genel Değerlendirme sonrasında toplantının ana gerekçesi her ortağın kendi ülkesinde yapmış olduğu anket uygulamasından edilen bulguların  sunulması ve değerlendirilmesi bölümünde Slovakya’dan Maria Sasikova ve İspanya’dan Cintya Manrique tarafından  yapıldı. Konu hakkında sorulan sorular cevaplandı.

Programın öğleden sonraki bölümünde tüm katılımcılarla birlikte Ziraat Odasında görevli bir tarım danışmanı eşliğinde Viyana’daki bir sebze yetiştiriciliği yapılan çiftliğe çalışma ziyareti yapıldı. Bu çiftlik ziyareti sırasında katılımcılar üretim, doğrudan pazarlama ve çiftlik mağazası, okullar için çiftlik programları konularını gözlemleme fırsatı buldu. Ziyaret, karşılıklı diyalog ve yoğun tartışmalarla sona erdi. Sonrasında Ziraat Odasının tarımsal danışmanlık hizmetlerine yönelik yaptığı çalışmaları içeren sunum gerçekleşti.

Programın ikinci gününün proje ülkelerinde çiftlik danışmanlık hizmetlerine genel bakış ve anket uygulamasından elde edilen bulguların  sunulması kısmına devam edildi. Bu kısımda Avusturya’dan Birgit Steininger sunum yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof Dr. Kürşat Demiryürek Türkiye’de yapılan anketin 600’ün üzerinde yoğun bir katılımcı sayısının olduğunu  ifade etti. Bundan duyduğu memnuniyeti belirtti. Analizin nasıl yapıldığı, uygulanan anket ve ayrıntılı sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Anket çalışmasının koordinasyon sorumlusu Prof Dr. Kürşat Demiryürek bu bölümde proje ortakları tarafından uygulanan anketlerden gelen sonuçların ankete ilişkin rapora nasıl girmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Tartışma kısmında gelen sorular yanıtlandı.

Sonuç 2 üzerine çalıştayı olarak adlandırılabilecek kısımda eğitim konuların tanımı ve projede bundan sonra yapılacaklar hakkında çalışmalar ve tartışmalar gerçekleştirildi.

UTEM’in koordinasyonunda yürütülecek olan müfredat üzerine konuşuldu. Moderatör Bülent Sezer eğitim müfredatının yetkinlik alanlarına ve anket sonuçlarına göre tasarlanacağını belirtti. “Nasıl bir eğitim modülüne ihtiyaç duyulduğu” konularında bilgiler verdi. Bu amaçla tüm ortaklardan mevcut programlar üzerine bilgi toplanmasına, bu programların mukayesesine ve müşterek bir yaklaşımın ortaya konmasına karar verildi.

Üniversite’nin yakınında bulunan ve parsel sahiplerinin kendi sebze hasatlarını yaptıkları bir proje alanı tüm katılımcılarla birlikte ziyaret edildi ve bilgi verildi. 

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı adına proje koordinatörü Nimet Kaleli kendilerine bağlı bir müdürlük olan UTEM’in ve kendi başkanlıklarının eğitimin uygulanması konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti. Bülent Sezer eğitimin hem yüz yüze hem de on-line olarak yapılacağı konusunda bilgi verdi. Ayrıca hazırlanacak eğitim modüllerine ilişkin 10’ar dakikalık video çekimlerinin de yapılmasının uygun olacağını ifade etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof Dr. Kürşat Demiryürek pilot eğitimlerde üniversite olarak ne geliyorsa yapabileceklerini belirtti. Diğer ortaklarla eğitimin uygulama biçiminde konsorsiyum sağlandı.

Proje Koordinatörü Nimet Kaleli hazırlanacak olan eğitim programına yönelik kalite yönetimi, projenin ve sonrasında yaygınlaştırma çalışmalarının neler olabileceği konuları hakkında bilgi verdi. Projenin görünürlüğünün artırılması için Kaleli WEB Tarım TV de bir programa konuk olduğunu proje hakkında bilgi verdiğini paylaştı. Tüm ortaklardan da bu tip faaliyetlerin artırılması konusuna vurgu yaptı. Ayrıca Kaleli Mayıs ayı sonunda tarım danışmanı çalıştıran üretici birlik, kooperatif ve odalara bir davet göndererek Başkanlıklarında proje tanıtım faaliyeti planladıklarını bu tip bilgilendirmelerin proje için önemli olduğunu ifade etti.

Proje Koordinatörü Nimet Kaleli proje kapsamında uygulanacak diğer adımların neler olacağı hakkında bilgi verdi. Uluslararası toplantıların tarihlerinin belirlenmesi üzerinde çalışıldı ve mutabakata varıldı. Son olarak gündeme getirilmesi istenen konuların ifadesi için tüm katılımcılara söz verildi. Proje ortaklarının çalışma takvimleri dikkate alınarak diğer toplantı ve etkinlik tarihleri ekte yer aldığı şekliyle belirlendi. Son olarak ortaklaşa görüşülen ve üzerinde anlaşmaya varılan hususlar yazılı hale getirilerek gün sonlandırıldı.

Projenin 3. Toplantısının “yüz yüze” olması ve 11-12 Temmuz 2023 tarihinde Slovakya’da yapılması karara bağlandı.

“Developing Blended Training Program For Specialist Advisors In The EU Farm Advisory System”

“FASTool”

“AGENDA FOR 2ND TRANSNATIONAL MEETING ”, April 26-27, 2023

Held by University College of Agrarian and Environmental Pedagogy Vienna

Angermayergasse 1, 1130 Wien.

April 26, 2023

Time

CET

Topic

Speaker/Responsible/

Moderator

09:00 – 9:30

Welcome and introduction

UCAEP, EYDB, IZPI, UPM

09:30 – 10:00

“Short presentation of the University College” and “Education/Trainings offered to Farm Advisors”

UCEAP

10:00 – 10:30

Evaluation of the Current Status and the Project Progress: Overview on the project milestones and workpackage, compliance with timetable, coordination

Bülent Sezer, UTEM

 

Coffee Break

 

11:00-12:00

“Overview about Farm Advisory Services in the project countries-PART I” &  Presentation of the Findings from the Survey Implementation  

a)       Slovakia (20 Mins)

b)      Spain.   (20 Mins)

Discussion  (20 Mins)

  Slovakia, Spain

Discussion:

All Partners

 

Lunch

 

12:45 – 17:15

Study Visit to a Vegetable Farm in Vienna, accompanied by a Farm Advisor from the Chamber of Agriculture

 

Farm-Tour:

§  Production

§  Direct Marketing and Farmshop

§  Farm Programs for Schools


Vegetable tasting

 

Presentation of the advisory services of the Chamber of Agriculture

 

Farm to be visited: https://www.stadtlandwirtschaft.wien/betrieb/4203372/gaertnerei-ganger

Chamber of agriculture Vienna: https://wien.lko.at/

UCEAP and Chamber of Agriculture Vienna

 

Family Ganger

18:00

Dinner together in a traditional Austrian Restaurant

https://www.napoleon.wien/

 

 

April 27, 2023

09:00 – 10:00

“Overview about Farm Advisory Services in the project countries-PART II” &  Presentation of the Findings from the Survey Implementation 

a)       Austria (20 Mins)

b)      Turkey (20 Mins)

Discussion  (20 Mins)

 Austria, Turkey

 All Partner

10:00 – 10:30

Conclusion on the results of the survey

 Prof. Demiryürek

 

Coffee Break

 

11:00 – 12:30

Workshop on Result 2: Definition of the Training Topics/Fields and Further steps, Task Division

 Moderated by UTEM

 

Lunch

 

13:30 – 14:00

Visiting self-harvest-project nearby the University College

 UCAEP

14:00 – 15:00

Discussion on implementing the pilot training

 EYDB

 

Coffee Break

 

15:15 – 15:45

Quality Management and Dissemination

 Nimet Kaleli

15:45 – 16:30

Scheduling Further Steps, Fixing the dates of Upcoming Project Events and Wrap Up

 Nimet Kaleli

Closing, Official End of The Meeting

FASTool Yetkinlik Çerçevesi
FASTool Competence Framework
FASTool EĞİTİM PROGRAMI Müfredat
FASTool TRAINING PROGRAM
FASTool Kurs Rehberi
FASTool Training Guidelines
FASTool Politika Değişikliği Önerileri
FASTool POLICY CHANGE RECOMMENDATIONS
Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.