Scroll Top
Bankacılar Sokak No 10 Yenimahalle Ankara, TR

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM)

Hakkında

1962’den Günümüze Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi ​Müdürlüğü

Teknik elemanlara ve çiftçilere okul dışında modern ziraat metotlarını öğretmek amacıyla 1962 yılında “Ankara Personel Eğitim Merkezi” adı ile kurulan Eğitim Merkezimizin görev yetki ve sorumlulukları ilk olarak 07 Şubat 1966 tarih ve 12220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ankara Personel Eğitim Merkezi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.
19 yıl boyunca Ankara Personel Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Kurumumuz 1981 yılında “Ankara Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi” olarak yeniden organize edilmiş ve Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur.
Eğitim Merkezimiz; Resmi Gazetenin 8 Şubat 2003 tarih ve 25018 sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2003/5156 sayılı kararı ile Bakanlığımızın  “Ders Araç ve Gereçleri Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü” ile birleştirilerek “Ankara Zirai Üretim İşletmesi Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü” adıyla doğrudan merkeze bağlı taşra birimi olarak ikinci kez yapılandırılmıştır.
28 Nisan 2009 tarihli ve 27213 sayılı resmi gazete de yayımlanan 2009/14819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de “Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü” olarak üçüncü kez yapılandırılmıştır.
Bakanlığımızın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatının idari bağlılık durumlarını belirleyen “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Birimlerinin İdari Bağlılıklarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” ile Eğitim Merkezimiz; Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Görevlerimiz

06 Nisan 2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile Eğitim Merkezimize ulusal ve uluslararası düzeyde, doğal kaynakların etkin kullanılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin, tarımsal alanda bilişim teknolojilerinin, insan kaynaklarının, kırsal kalkınmada yönetim, işletim, destekleme ve idari organizasyonların geliştirilmesi kapsamında verilen görevler;

 • Bakanlığın her kademedeki çalışanlarının mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirici hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi yapmak ve yaptırmak,
 • Kamu dışı tarım sektörünün gelişen ihtiyaçlarına yönelik talep odaklı tarımsal eğitim yapmak ve yaptırmak,
 • Kamu ve kamu dışı tarım sektörünün eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, verdiği eğitimlerin etkinliğini artırıcı araştırmalar yapmak, rapor düzenlemek ve Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Çalışma konularıyla ilgili, uygulama tesisleri, işletmeleri ve dokümantasyon merkezi kurmak, mevcut olanların devamlılığını sağlamak,
 • Eğitimin niteliğine göre programın sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek,
 • Hizmet içi eğitim programları dışında, sertifikaya götüren eğitim programlarını Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği hâlinde düzenlemek,
 • Çalışma konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla karşılıklı işbirliği çerçevesinde, eğitim çalışmaları yürütmek, tarımsal deneyim ve teknolojilerin aktarımını sağlayacak ortak projeler hazırlamak,
 • Çalışma konularında ulusal ve uluslararası nitelikte teknik araştırma, inceleme, değerlendirme ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak,
 • Çalışma konularında ulusal ve uluslararası panel, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplantı ve organizasyonlar düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılım sağlamak,
 • Çalışma konularıyla ilgili öncelikle elektronik ortamda olmak üzere yazılı, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak, hazırlatmak,
 • Ortak kurum kültürü oluşturmak ve geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak ve yaptırmak,
 • Uluslararası düzeyde ülkemiz tarımını ve Bakanlığı tanıtıcı faaliyetler yapmak,
Eğitimlerimiz
 • Bilgisayar Destekli Çizim Teknikleri
 • Bitkisel Ürünlerde Maliyet Analizi
 • Denetimde Etik, Ekip Uyumu ve Tutum Birlikteliği
 • Etkin Konuşma ve İletişim Becerileri
 • Evde Gıda Güvenliğinin Sağlanması
 • Geçmişten Günümüze Tarım Kültürü
 • Hayvan Refahı
 • Hayvansal Ürünlerde Maliyet Analizi
 • Hububat Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele
 • İklim Değişikliği ve Tarım
 • Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Protokol Yönetimi
 • Sebze Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele
 • Sunu ve Sunum Teknikleri
 • Tarım Makinelerinde İş Güvenliği
 • Tarımsal Çevre ve Su Yönetimi
 • Tarımsal Yayım Teknikleri
 • Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
 • Türkiye’nin Yabani Mantarları
 • Veri Tabanı Hazırlama
2018 - 2022 Projeler

Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi için Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi

Sürekli Mesleki Eğitim Yoluyla Avrupa Gıda Endüstrisinde Makromantar Kullanımının Artırılması

Sürdürülebilir Zihniyetin Analizi-Kültürlerarası Değerler ve Etik Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma için Mesleki Eğitimde Yeni Boyutlar

Gençliğin Biyotemelli Ekonomi Konusunda Kapasitesinin Geliştirilmesi

AB Çiftlik Danışma Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Geliştirilmesi

Kırsal Kalkınma Amacıyla Kırsal topluluklarda Sosyal Sermayenin Güçlendirilmesi Projesi

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.