Scroll Top
Bankacılar Sokak No 10 Yenimahalle Ankara, TR

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Hakkında

Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı ve stratejik planı kapsamında; güncel teknolojik alt yapısı ile erişilebilir, etkin, interaktif ve doğru bilgiyle yayıma destek olan yayın ve tanıtım faaliyetlerine yönelik ürün ve hizmetlerin oluşturulması.

Tarım ve Orman Bakanlığının Merkez Teşkilatı içerisinde bulunan 19 ana hizmet biriminin çiftçi eğitimi, yayım, tarımsal danışmanlık ve tarımsal yayıncılık alanı ile ilgili hizmetlerini yapmak ve yapılmasını sağlamakla görevli birimidir.

Yürütülen en temel görev olarak karşımıza Bakanlığın politikaları doğrultusunda tarımsal eğitim ve yayım stratejileri geliştirmek, standartlarını belirlemek, güncellemek, yayım programlarının çiftçilerin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, uygulatmak, uygulamalara destek vermek ve izleme ve değerlendirme yapmak görevi çıkmaktadır. Başkanlığın bu alandaki mottosu ‘Bilginin Peşinde Tecrübenin İzinde’ olarak belirlenmiştir.

2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun olarak, Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler EYDB bünyesinde bulunan birim marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarla; bu hizmetlerde görev alacak kişi ve kuruluşların sertifikalandırılması, yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve desteklenmesi ile ilgili işlemler yürütülmektedir.

81 İl Müdürlüğünün yerelde planladığı eğitim ve yayım faaliyetlerinin ile tarım danışmanlarının planlamalarının etkili ve hedefe yönelik bir şekilde olması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Başkanlık; ülkenin farklı yerlerinde kurulmuş olan Bakanlığa bağlı 49 Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile sıkı bir işbirliği yapmakta, tarımda teknolojik gelişmelerin paylaşılması, yeniliklerin çiftçilere ve kullanıcılarına ulaştırılması amacıyla yayım projeleri hazırlamakta ve il müdürlüklerine hazırlatmaktadır. Bu sayede bir yandan araştırma-yayım-çiftçi işbirliğinin güçlendirilmesine çalışılırken, diğer taraftan uzun yıllar süren araştırma çalışmalarının sonuçlarının hak ettiği değeri bulmasına katkı sağlanmaktadır.

Tarımsal üretimde en önemli girdi olan tarımsal bilginin hedef kitleye ulaşmasını sağlamak üzere Bakanlık birimlerinin dışında, ulusal (Bölge Kalkınma İdareleri, Kırsal Kalkınma Ajansları) ve uluslararası kurum ve kuruluşlar (AB, FAO, UNDP), üniversiteler, ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerle protokoller imzalamak ve projeler hazırlamak suretiyle işbirliği yaparak finans katkısı sağlamanın yanında toplumun tüm kesimlerinin tarıma bakış açısını olumlu yönde değiştirmektedir.

EYDB kendisine bağlı altı adet El sanatları Eğitim Merkezi marifetiyle kırsal alanda el sanatları ve benzeri konularda istihdamı artırıcı ve ekonomik çeşitliliği geliştirici eğitim ve öğretim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde EYDB’ye bağlı UTEM ve iki adet Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezinin varlığı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile güçlü bir eğitici ve eğitim imkânı oluşturmaktadır.

Çiftçi eğitim, yayım ve tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde bilişim teknolojilerinin daha fazla ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

2010 yılında kurulmuş olan ve internet üzerinden yayın yapan Web tarım TV tarımsal alanda yayın yapmaya başlayan ulusal ve yerel TV kanalları için önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Web Tarım TV’nin web sayfası https://www.tarimtv.gov.tr, esasen Bakanlığın uzun yıllardan beri hazırladığı eğitim filmleri, Tarım Orman Gündemi, Tarım Özel, Tarımda Kadın Eli vb. spesifik alanlardaki programlar, haberler, röportajların yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır.

Uzaktan eğitim kapsamındaki çalışmaların çiftçi eğitimi ve tarımsal danışmanlık hizmetlerinde daha fazla kullanılması için gereken çalışmalar gerçekleştirilmekte ve çeşitlendirilmektedir.

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları aşmada dijitalleşmenin tarımsal eğitimde ve hedef kitleye ulaşmada daha fazla kullanılması gerçeğinden hareketle, Bakanlık bünyesinde hızlı bir şekilde hayata geçirilen Tarım Orman Akademisi çiftçiler başta olmak üzere sektör paydaşlarının ‘Bilgi Her Yerde Seninle’ sloganıyla, her yerden ulaşabileceği önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı; yayın faaliyetleri için kullanılan altyapıyı gelişen teknolojiye uygun hale getirmek suretiyle sahip olduğu stüdyo, seslendirme, kayıt vb. teknik imkânlarını sürekli geliştirmektedir. Bu sayede ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak suretiyle Bakanlığın yürütmekte olduğu proje, faaliyet ve politikaların doğru ve etkili biçimde ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtılması sağlanmaktadır.

Bakanlığın görev alanına giren konularda arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetleri Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, Tarım ve Orman Bakanlığının geçmişten beri ürettiği tarım ve orman alanındaki basılı yayınların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak çalışmalarda, teknik altyapı güncelleştirilerek Dijital Tarım Kütüphanesi hayata geçirilmiş olup, gerek bünyesindeki dijital yayınlar, gerekse üye ve yararlanıcı sayıları sürekli olarak artmaktadır.

Bakanlığın yayın hayatına 1986 yılında başlayan Türk Tarım Orman Dergisi, 2006 yılı Ocak ayında yayın hayatına başlayan Tarım Orman Bülteni, belirli aralıklarla güncellenen Çiftçi Eğitim Seti ve Genel Müdürlüklerin hazırladığı basılı yayınlar Başkanlığın sahip olduğu matbaalarda basılmaktadır.

Başkanlık, hem Bakanlığın proje, faaliyet ve çalışmalarını tören, fuar, sergi ve benzeri etkinlik ve organizasyonlar yoluyla tanıtmakta bu amaçla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almaktadır.

Eğitim ve Yayın Hizmetleri
Yayın ve Tanıtım Hizmetleri
Türkiye Agris Merkezi
Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.