index

FASTool Proje Dokümanlar

Proje süresince yayınlanan tüm çıktılar burada yayınlanmaktadır. Sol menüden erişim sağlayabilirsiniz

Fikri Çıktı

Projemizin fikri çıktısı...

Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı ve stratejik planı kapsamında; güncel teknolojik alt yapısı ile erişilebilir, etkin, interaktif ve doğru bilgiyle yayıma destek olan yayın ve tanıtım faaliyetlerine yönelik ürün ve hizmetlerin oluşturulması


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde, ulusötesi ortaklar Avusturya-University College for Agrarian and Environmental Pedagogy, İspanya-Polytechnic University of Madrid, Slovakya-Agroinstitute Nitra ve ulusal ortaklar Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmektedir.


AB Çiftlik Danışma Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Geliştirilmesi Projesi


AVRUPA KOMİSYONU, ERASMUS+ PROGRAMI, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından fon sağlanan ve İngilizce kısaltması, FASTool olarak ifade edilen proje, 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasını kapsayan 24 ay sürelidir.


FASTool, AB perspektifinde nitelikli bir danışmandan istenen yeterlilikleri sağlayan “karma eğitim programını” geliştirmeyi hedeflemektedir. Daha profesyonel tarım danışmanları, beceri uyumsuzluklarını azaltarak kırsalda inovasyonu ve yapısal reformları hızlandırabilecek, sistemdeki önemli bileşenlerdendir.

“FAS” diğer bir ifade ile Çiftlik Danışma Sistemi; AB’nde çiftçilere yönelik danışmanlığını organize etmek ve sunmak için oluşturulmuş “organizasyon ve araçları” kapsar. Çiftlik Danışma Sistemi son zamanlarda Ortak Tarım Politikasının (OTP) ana bileşenlerinden biri haline gelmiştir.

Avrupa Birliğinde her üye devlet, 2003 yılındaki OTP Reformlarını takiben 2007 yılına kadar bir FAS kurmuştur. Çiftlik Danışma Sistemi (FAS)’nde çiftçilere yayım hizmetleri sağlama işlevi, çoğu lisans derecesine sahip tarım danışmanları tarafından yerine getirilir.

FASTool, sayılan bu ana proje ürünlerinin yanı sıra çeşitli tali görevleri de yerine getirecektir. Bu ilave katkılar; “ortaklar arasında ağ oluşturmak, mevcut durumu değerlendirmek, hizmet talep eden sektör ile Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemleri arasında daha güçlü bağlar tesis etmek, daha fazla uluslararasılaşma ve sınırötesi eğitim konseptleri tasarlamak” olarak sıralanabilir.

Avrupa Birliğinde her üye devlet, 2003 yılındaki OTP Reformlarını takiben 2007 yılına kadar bir FAS kurmuştur. Çiftlik Danışma Sistemi (FAS)’nde çiftçilere yayım hizmetleri sağlama işlevi, çoğu lisans derecesine sahip tarım danışmanları tarafından yerine getirilir. FASTool projesi, Avrupa Birliği (AB) Çiftlik Danışma Sistemindeki (FAS) çiftlik danışmanlarının sürekli eğitim ihtiyaçlarını ele almaktadır. Mevcut Proje, sistemde uzman olarak tanımlanan danışmanların profesyonelleştirilmesi için karma bir eğitim programı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Programı, insan kaynaklarının vasıtasıyla kapasite geliştirme amacıyla, AB genelinde Çiftlik Danışmanlık Hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi için uygulanacaktır. Bunun için yüz yüze proje ortaklarıyla birlikte ulusal ve ulusötesi toplantı ve çalıştaylar düzenlenecek, projeye ait bir web sitesi kurulacak ve düzenli olarak güncellenecek, tanıtım materyalleri, broşür, afiş, e-bülten ve brifingler hazırlanacak, e-posta listesi, sosyal medya grupları ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla farkında/haberdar/bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.

Bu amaçla, FASTool projesi öncelikle Kalite Güvencesi (QA) Metodolojisi, tanımlayıcı kalite birimleri ve uygun Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) seviyesindeki kalite göstergeleri üzerinde çalışacaktır. “Uzman Tarım Danışmanı” yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesi ve tasarlanması hedef kitlenin mesleğini ilerletmeye yönelik eğitim programı müfredatı; “kalite güvence ve iyileştirme döngüsü” ne uygun olarak Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Revizyon sıralamasıyla
dört aşamada geliştirilecektir.

Geliştirilen proje ürünleri sayesinde, Danışma Sistemleri için en önemli insan kaynağı olan; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin 6. Kademesindeki Uzman Tarım Danışmanının mesleki profili ortaya konmuş olacaktır.

Sonuç olarak FASTool, AB perspektifinde kalifiye bir danışmandan istenen yeterlilikleri sağlayan “karma eğitim programını” geliştirmeyi hedeflemektedir. Daha profesyonel tarım danışmanları, beceri boşluklarını kapatarak genel verimliliği artırabilecek sistemin en önemli bileşenidir.

FASTool, Mesleki Eğitimde mevcut AB Kalite Güvencesi referanslarını kullanacak ve bunları Avrupa Tarımsal Danışmanlık Alanına “uyarlayarakuygulayacaktır”. FASTool, sayılan bu ana proje ürünlerinin yanı sıra çeşitli tali görevleri de yerine getirecektir. Bu ilave katkılar; “ortaklar arasında ağ oluşturmak, mevcut durumu değerlendirmek, hizmet talep eden sektör ile Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemleri arasında daha güçlü bağlar tesis etmek, daha fazla uluslararasılaşma ve sınırötesi eğitim konseptleri tasarlamak” olarak sıralanabilir.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye’nin Samsun ilinde yer alan köklü bir eğitim kurumudur. 1975 yılında kurulan üniversite, disiplinler arası eğitim anlayışıyla öne çıkmaktadır. OMÜ, öğrencilere geniş bir akademik yelpaze sunarak onları bilimsel ve entelektüel gelişimleri için teşvik etmektedir. Üniversite, çağdaş eğitim yöntemlerini benimseyen nitelikli akademik kadrosuyla bilimsel araştırma ve keşiflere önem vermektedir. OMÜ, disiplinler arası araştırma merkezleri ve laboratuvarları ile bilimsel bilgiyi üretme ve aktarma konusunda etkin bir role sahiptir. Ayrıca, öğrencilere sağladığı geniş kapsamlı sosyal ve kültürel faaliyetlerle de öğrenme deneyimini zenginleştirmektedir. OMÜ, yenilikçi ve öncü bir eğitim anlayışıyla Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Görseller

Proje süresince hazırlanan görseller...

Afişler

Proje Afişleri...

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.